Andy McCormack
Motoha Yoshin Ryu
British Sohonbu-cho
7th Dan Kyoshi - Okuden no Maki

Lee Osgood
Motoha Yoshin Ryu
4th Dan - Shidoin Menkyo
Chuden no Maki (Sohonbu Assistant)
Raoul Haldiman
Motoha Yoshin Ryu
5th Dan - Shidoin Menkyo
Chuden no Maki (Switzerland Honbu-cho)

Justin Welton
Motoha Yoshin Ryu
4th Dan - Shidoin Menkyo
Chuden no Maki
(Pirelli Dojo-shidoin)
Krzysztof Wozniak
Motoha Yoshin Ryu
4th Dan - Shidoin Menkyo
Chuden no Maki
(Poland Honbu-cho)

Chris Wilcox
Motoha Yoshin Ryu
4th Dan - Shidoin Menkyo
Chuden no Maki
(Pirelli Dojo-cho)
Andy Johnston
Motoha Yoshin Ryu
3rd Dan - Shidoin Menkyo
Shoden no Maki
(Manchester Dojo-cho)

David Simpson
Motoha Yoshin Ryu
3rd Dan - Shidoin Menkyo
Shoden no Maki
Marian Bennun
Motoha Yoshin Ryu
3rd Dan - Shidoin Menkyo
Shoden no Maki

Charles Bermudez
Motoha Yoshin Ryu
3rd Dan - Shidoin Menkyo
Shoden no Maki
(London Dojo-cho)
Guy Preston
Motoha Yoshin Ryu
3rd Dan - Shidoin Menkyo
Shoden no Maki
(Farnham Dojo-cho)

Mark Boxall
Motoha Yoshin Ryu
2nd Dan - Shidoin Menkyo
(Singapore Shibu-cho)
Damian Leece
2nd Dan Motoha Yoshin Ryu
(Pirelli Dojo-shidoin)

George Charlton
1st Dan Motoha Yoshin Ryu
Jeanette Hunt
1st Dan Motoha Yoshin Ryu

Peter Faulder
1st Dan Motoha Yoshin Ryu
Dan Johnston
1st Dan Motoha Yoshin Ryu

Darren Hedley
1st Dan Motoha Yoshin Ryu
Mark Graham
1st Dan Motoha Yoshin Ryu

Matty Gower
1st Dan Motoha Yoshin Ryu
Andy Vaughan
1st Dan Motoha Yoshin Ryu

Dean Ireland
1st Dan Motoha Yoshin Ryu
Go to top